Renovacz

Sponzor stránek
HC REBEL Mládež
- HokejHB -

Logo HC REBEL HokejHB

Vyhledávače Stahování

Podmínky využívání služeb firmy Renovacz

Podmínky využívání služeb firmy Renovacz obsahují tyto ?lánky

 1. Obecné podmínky provozu internetového obchodu
 2. Obchodní podmínky internetového obchodu
 3. Reklama?ní ?ád internetového obchodu
 4. Doložka k podmínkám využívání služeb firmy Renovacz

I. Obecné podmínky provozu internetového obchodu Renovacz

Toto je dohoda mezi Vámi (dále jen uživatel) a oprávn?ným provozovatelem serveru www.renovacz.cz (dále jen Renovacz) spole?ností Renovacz, se sídlem Šárka 1901/7 Prost?jov; I?O: 45485640, DI?: CZ7206044472.

Obecná ustanovení:

 • Provozovatel prohlašuje, že bude v nejvyšší možné mí?e využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatel?m zaru?il spolehlivost a bezpe?nost služeb nabízených prost?ednictvím www.renavocz.cz.
 • Provozovatel je oprávn?n bez nutnosti p?edchozího oznámení uživatel?m kdykoli zasáhnout do systému za ú?elem jeho úprav.
 • Provozovatel je oprávn?n provést kdykoli bez p?edchozího oznámení uživatel?m jakékoli zm?ny v tomto dokumentu. Uživatel o tom bude informován.
 • Uživatel prohlašuje, že nebude podnikat kroky, které by mohly poškodit firmu Renovacz.

Objednávka:

 1. P?i objednávce je požadováno zadání identifika?ních údaj?, které slouží pro jednozna?nou identifikaci uživatele, doru?ení objednaného zboží a jeho fakturaci.
 2. Správné a úplné vypln?ní objednávkového formulá?e uživatelem je nezbytnou podmínkou pro doru?ení objednaného zboží.
 3. Vypln?ním a odesláním objednacího formulá?e uživatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s pravidly uvedenými v tomto dokumentu a se shromaž?ováním a p?ípadným zpracováním svých osobních údaj? ve smyslu zákona ?íslo 101/2000 Sb., o ochran? osobních údaj?. Informace získané p?i objednávce od uživatele jsou považovány za d?v?rné a nebudou poskytnuty t?etí stran?.

Veškeré osobní údaje a informace, postoupené uživatelem pro www.renovacz.cz budou použity pro lepší porozum?ní p?ání a pot?eb uživatele s cílem poskytovat stále kvalitn?jší služby.

II. Obchodní podmínky internetového obchodu

 1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchod? www.renovacz.cz, který provozuje spole?nost Renovacz, se sídlem Šárka 1901/7 Prost?jov; I?O: 45485640, DI?: CZ7206044472. (dále jen "Prodávající") Podmínky blíže vymezují a up?es?ují práva a povinnosti Prodávajícího nebo Zprost?edkovatele a jeho zákazník? (Kupujících).

 2. Objednávka a uzav?ení kupní smlouvy
  1. Veškeré objednávky podané prost?ednictvím internetové prodejny www.renovacz.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklama?ním ?ádem a t?mito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skute?n? vzniká v moment? p?evzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je ?ádné vypln?ní veškerých formulá?em p?edepsaných údaj? a náležitostí.
  4. Místem doru?ení zboží je adresa doru?ení uvedená kupujícím v objednávkovém formulá?i.
  5. Vlastnické právo ke zboží p?echází na kupujícího po jeho p?evzetí a zaplacení.
  6. Vypln?ním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.renovacz.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromaž?ování a archivování osobních údaj? o kupujícím a o jeho nákupech.
 3. Platební podmínky, expedice a p?eprava
  1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expedi?ní lh?tou která ?iní 10 pracovní dn?. V p?ípad?, že z provozních d?vod? nebude možné expedi?ní lh?tu dodržet, bude zákazník o této skute?nosti okamžit? informován telefonicky nebo e-mailem.
  2. Poštovné ani balné Vám neú?tujeme, hradíme jej sami.
  3. Zboží zasíláme v nárazuodolných obalech ozna?ených pouze Vaší a zpáte?ní adresou
  4. Zboží zasíláme poštou na dobírku nebo vlastní rozvážkovou službou. Lze jej zaplatit hotov? (dobírka nebo platba p?i p?evzetí od naší rozvážkové služby) nebo bankovním p?evodem.
  5. P?i druhé objednávce obdržíte slevu 6%
  6. P?i t?etí a každé další objednávce obdržíte slevu 11%
  7. Slevu lze uplatnit pouze na zboží prezentované v tomto obchod?, mimo zboží v 'akci' a 'zlevn?né'
 4. Reklamace
  1. P?ípadné reklamace budou vy?ízeny v souladu s "Reklama?ním ?ádem" internetového www.renovacz.cz a právním ?ádem platným v ?R.
  2. "Reklama?ní ?ád" internetového obchodu www.renovacz.cz je nedílnou sou?ástí t?chto obchodních podmínek.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
  1. Kupující má právo podle § 53 odst. 6 ob?anského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dn? od p?evzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opot?ebování, v p?vodním obalu poslat zp?t v uvedené lh?t? (ur?ující je datum odeslání, v p?ípad? osobního doru?ení prodávajícímu datum doru?ení). Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem zákazníkovi vrátí zp?t odpovídající ?ástku p?edem dohodnutým zp?sobem. Vrácená ?ástka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a náklad?, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (nap?. p?epravné apod.) Kupující nem?že s ohledem na § 53 odst. 7 ob?anského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy (jsou uvedeny pouze body týkající se služeb poskytovaných firmou Renovacz):
   1. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finan?ního trhu nezávisle na v?li dodavatele,
   2. na dodávku zboží upraveného podle p?ání spot?ebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opot?ebení nebo zastarání
 6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na zm?nu ceny
  1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její ?ást v t?chto p?ípadech:
   1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   2. výrazným zp?sobem se zm?nila cena dodavatele zboží

    V t?chto p?ípadech bude kupující neprodlen? kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil ?ást nebo celou ?ástku kupní ceny, bude mu tato ?ástka p?evedena zp?t na jeho ú?et v nejkratším možném termínu.

  2. Prodávající si vyhrazuje právo zm?ny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Platná cena je kupujícímu písemn? potvrzena a touto je cena platná v okamžiku p?ijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodlen? o této skute?nosti informuje kupujícího, který m?že novou cenu p?ijmout nebo dodávku odmítnout.
 7. Záv?re?ná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve zn?ní uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve zn?ní platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (v?etn? p?epravného ?i poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.renovacz.cz, nebylo-li v konkrétním p?ípad? prokazateln? dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolateln? vázán.
  3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího ?ídí platnými právními úpravami, p?edevším Obchodním a Ob?anským zákoníkem.

IV. Reklama?ní ?ád pro internetový obchod - prodej zboží

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojm?
  1. Tento reklama?ní ?ád byl zpracován dle ustanovení zákona ?. 40/1964 Sb., Ob?anský zákoník, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spot?ební zboží (dále jen "Zboží"), u n?hož jsou v záru?ní dob? uplat?ována práva Kupujícího z odpov?dnosti za vady (dále jen "Reklamace").
  2. "Prodávající" je obchodní spole?nost Renovacz, se sídlem Šárka 1901/7 Prost?jov; I?O: 45485640, DI?: CZ7206044472.
  3. "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzav?el smlouvu o koupi Zboží.
 2. Záru?ní podmínky
  1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu p?edáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávn?n Zboží nep?evzít. V takovém p?ípad? z?stává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí ?ádného pln?ní Prodávajícím ?i na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující. V p?ípad?, že se po p?evzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záru?ní dob? vady Zboží, m?že Kupující uplatnit svou oprávn?nou Reklamaci. Délka záru?ní doby se ?ídí platnými ustanoveními Zákona, ?iní tedy 24 m?síc?, s výjimkami stanovenými Zákonem.
  2. Kupující je oprávn?n odstoupit od smlouvy ve všech p?ípadech stanovených Zákonem. Odstoupení je v??i Prodávajícímu ú?inné od okamžiku, kdy je mu doru?eno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy.
 3. Vy?ízení Reklamace
  1. Reklamace se uplat?ují v sídle Prodávajícího.
  2. V p?ípad?, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstran?ní vad Zboží opravou a v záru?ním listu, je pro ú?ely záru?ních oprav Zboží ur?ený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo ?i místo podnikání je ve stejném míst? jako v p?ípad? Prodávajícího nebo v míst? pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záru?ní opravu u podnikatele uvedeného v záru?ním listu.
  3. Dále je Kupující oprávn?n vyžadovat záru?ní opravu v autorizovaných servisních st?ediscích, jejichž seznam je p?iložen k dokumentaci ke Zboží, p?ípadn? jej sd?lí Prodávající na dotaz Kupujícího.
  4. Reklamace v?etn? odstran?ní vady musí být vy?ízena bez zbyte?ného odkladu, nejpozd?ji do 30 dn? ode dne uplatn?ní Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lh?t?. Po uplynutí této lh?ty se Kupujícímu p?iznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
  5. Za situace, kdy je pot?eba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu st?edisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostate?n? chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárok?m p?epravy k?ehkého zboží a ozna?í zásilku p?íslušnými symboly.
  6. Servisní st?edisko po ?ádném vy?ízení Reklamace vyzve Kupujícího k p?evzetí opraveného Zboží. Pokud byla Reklamace neoprávn?ná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní st?edisko naú?tuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozd?ji však do 14 (?trnácti) dn? od ukon?ení reklama?ního ?ízení. Nárok na uplatn?ní záruky zaniká v p?ípad? neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejn? jako p?i neodborném zacházení s ním, tj. zejména p?i:
   • porušení ochranných pe?etí a nálepek, pokud na výrobku jsou
   • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametr?m uvedeným v dokumentaci ke Zboží
 4. Záv?re?ná ustanovení
  1. V p?ípad? jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatn?ní Reklamace a dohodne s ním nejvhodn?jší formu reklama?ní procedury.
  2. Tento reklama?ní ?ád nabývá ú?innost 18. února 2005. Zm?ny reklama?ního ?ádu vyhrazeny.
  3. Reklamace vy?izuje: Renovacz, Šárka 1901/7, Prost?jov, e-mail: obchod@renovacz.cz, tel: 569 758 704, mobil: +420 777 275 150.

V. Doložka k podmínkám využívání služeb firmy Renovacz

Pro spole?nost Renovacz je seriózní vy?izování objednávek a p?ípadných reklamací jejích zákazník? nejvyšší prioritou. Stejn? velký d?raz je kladen i na ochranu jejich osobních dat.

Ochrana osobních údaj?

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ?eské republiky, zejména se zákonem o ochran? osobních údaj? ?. 101/2000 Sb. ve zn?ní pozd?jších dodatk? a p?edpis?.

Spole?nost Renovacz veškeré údaje získané od zákazník? užívá výhradn? pro vnit?ní pot?ebu spole?nosti a neposkytuje je t?etím osobám. Výjimku p?edstavují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazník? p?edávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doru?ení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazník? nakládá spole?nost Renovacz s jejich osobními údaji pouze a výhradn? v rozsahu, který p?ipouští zákon o ochran? osobních údaj?, a to p?edevším v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazník? jsou pln? zabezpe?ena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku spole?nosti.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách spole?nosti RenovaCZ jsou chrán?ny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chrán?ny dalšími právy dot?ených osob. Názvy a ozna?ení výrobk?, služeb, firem a spole?ností mohou být registrovanými obchodními známkami p?íslušných vlastník?.

Jakákoli ?ást webových stránek spole?nosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produkt?, popis nákupu a rozd?lení kategorií a parametr?) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zp?ístupn?na ve?ejnosti bez p?edchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpov?dnost

Spole?nost Renovacz upozor?uje, že informace na webových stránkách jejího obchodu jsou z?ásti p?ebírány od t?etích stran, mohou obsahovat v?cné a technické nep?esnosti ?i typografické chyby a mohou být aktualizovány bez p?edchozího upozorn?ní. Spole?nost Renovacz m?že kdykoliv bez p?edchozího upozorn?ní zm?nit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje v?cnou správnost jejich obsahu.

Spole?nost Renovacz nenese v??i jiné stran? odpov?dnost za p?ímé, nep?ímé, mimo?ádné nebo jiné následné škody, zp?sobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, v?etn? (ale ne výhradn?) ušlého zisku, vynaložených náklad?, p?erušení ?innosti a dalších škod.

Spole?nost Renovacz neposkytuje žádné garance a záruky krom? záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobk? a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejího obchodu, pokud je to u takových výrobk? a služeb výslovn? uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách spole?nosti Renovacz nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobk? a služeb pro n?který konkrétní ú?el, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od spole?nosti Renovacz v písemné podob? poté, co jí v p?ípad? pochybností kontaktoval.

TOPlist

TOPlist